Regulamin

Uchwała Nr 1/2015

Warszawskiej Rady Seniorów

Regulamin pracy Warszawskiej Rady Seniorów

przyjęty  29 marca 2015r.

 

na podstawie § 7 uchwały Nr LXXXV/2188/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 3 lipca 2014r. w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów, członkowie Warszawskiej Rady Seniorów, powołani Zarządzeniem nr 6726/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 października 2014 roku, przyjmują Regulamin Pracy Warszawskiej Rady Seniorów.

 I Postanowienia ogólne

 1. Warszawska Rada Seniorów, zwana dalej „Radą”, działa na podstawie statutu przyjętego uchwałą Nr LXXXV/2188/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 3 lipca 2014r. w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów.
 2. Rada w swoich działaniach kieruje się dobrem osób starszych.
 3. Niniejszy regulamin pracy określa strukturę oraz organizację pracy Rady.
 4. Rada ma prawo używania pieczęci i logo, określonych w Załączniku Nr 1 do Regulaminu. Umieszczenie logo na wszelkiego rodzaju materiałach i nośnikach wymaga uzyskania zgody Prezydium Rady.
 5. Przewodnicząca Rady używa pieczątki imiennej, której wzór określony jest w Załączniku Nr 1 do Regulaminu.
 6. Praca w Radzie ma charakter społeczny. Członkom nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani zwrot kosztów związanych z pracą w Radzie.
 7. Decyzje Rady podejmowane są w formie uchwał Rady zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
 8. Strategicznymi partnerami przy realizacji zadań Rady są funkcjonujące rady seniorów w dzielnicach m.st. Warszawy, Rada Programu Warszawa Przyjazna Seniorom oraz warszawskie i ogólnopolskie organizacje działające na rzecz aktywizacji seniorów i budowy społeczeństwa obywatelskiego.
 9. Rada ma prawo zgłaszania do Biura Pomocy i Projektów Społecznych rocznego planu wydatków wynikających z planu pracy.

II Zadania Rady

Rada pełni funkcję konsultacyjną, doradczą i inicjatywną w zakresie:

 • projektów aktów wydawanych przez organy m.st. Warszawy dotyczących spraw ważnych dla seniorów;
 • integracji i wspierania środowiska osób starszych oraz reprezentowania zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz;
 • monitorowania potrzeb warszawskich seniorów, występowania z propozycjami rozwiązań prawnych oraz wydawania opinii i formułowania wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów;
 • występowania z inicjatywami likwidacji wszelkich barier ograniczających bezpieczne funkcjonowanie osób starszych, niepełnosprawnych i chorych;
 • rozwijania idei społeczeństwa obywatelskiego;
 • współpracy z dzielnicowymi radami seniorów i uczestnictwo w spotkaniach na terenie dzielnic;
 • informowania opinii publicznej o działalności rad seniorów przy wykorzystaniu w tym celu kontaktów z mediami;
 • promowania aktywnego i zdrowego stylu życia wśród seniorów;
 • podejmowania działań w celu przełamywania stereotypów na temat seniorów i starości, wzmacniania relacji wewnątrzpokoleniowych, jak i międzypokoleniowych,
 • przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji, przemocy i wykluczenia ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • promowania działań ułatwiających przejście z pracy zawodowej w okres wolny od jej świadczenia;
 • współpracy z radami seniorów z innych miast w kraju i zagranicą;
 • podejmowania działań umożliwiających seniorom z Warszawy kontakt z Radą w sprawach wykraczających poza kompetencje rad seniorów w dzielnicach m.st. Warszawy;
 • występowania z wnioskiem do Prezydenta o nadawanie wyróżniającym się seniorom, organizacjom seniorskim i osobom pracującym na rzecz osób starszych i potrzebujących odznak i wyróżnień będących w gestii Prezydenta;
 • przyznawanie wyróżnienia osobom, instytucjom i organizacjom, które poprzez swoje działania pomagają osobom starszym i potrzebującym;
 • podejmowanie patronatów i udzielanie poparcia organizacjom, inicjatywom i działaniom służących poprawie dobrostanu seniorów.

 III. Struktura Rady

Członkowie Rady

 1. Członkowie Rady powoływani i odwoływani są przez Prezydenta m.st. Warszawy.
 2. Do zadań członków Rady należy:
  • czynny i aktywny udział w pracach zespołów roboczych oraz posiedzeniach Rady,
  • zgłaszanie propozycji zadań do rocznych planów pracy oraz tematów kolejnych posiedzeń,
  • reprezentowanie podmiotów, który wskazał członka Rady,
  • nawiązywanie kontaktów z podmiotami zainteresowanymi współpracą z Radą,
  • przekazywanie informacji o działalności Rady do lokalnych środowisk seniorskich.

 Prezydium Rady

 1. Dla sprawnej organizacji pracy powołuje się Prezydium, w skład którego wchodzi 4 członków Rady, w tym Przewodniczący, 2 Wiceprzewodniczących oraz Sekretarz.
 2. Członkowie Prezydium wybierani są spośród członków Rady uchwałą podjętą w trybie wskazanym w I.7 niniejszego Regulaminu. Odwołanie członka Rady z Prezydium następuje w takim samym trybie jak wskazany w zdaniu poprzednim.
 3. Osoby powołane do Prezydium pełnią funkcję do końca swojej kadencji w Radzie.
 4. Do zadań Prezydium należy:
 5. przygotowanie rocznych planów pracy Rady, nie później niż do końca I kwartału roku kalendarzowego,
 6. zwoływanie oraz przewodniczenie posiedzeniom Rady,
 7. przygotowywanie zakresu tematycznego posiedzeń Rady,
 8. zatwierdzanie protokołów, sprawozdań, uchwał, opinii, wniosków i innych ustaleń przyjętych w trakcie posiedzeń Rady,
 9. zatwierdzanie i przekazywane projektów dokumentów, które będą podlegały zaopiniowaniu na posiedzeniach Rady,
 10. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Rady, nie później niż do końca I kwartału następnego roku kalendarzowego,
 11. wyznaczenie przedstawicieli do współpracy z podmiotami strategicznymi, w tym w szczególności do Rady Programu Warszawa Przyjazna Seniorom,
 12. reprezentowanie oraz wyrażanie stanowisk w bieżących kontaktach na zewnątrz, nie wymagających delegacji wszystkich członków Rady,
 13. wydawanie zgody na umieszczenie logo Rady,
 14. zgłaszanie propozycji zadań Rady wymagających zapewnienia środków finansowych ze strony Urzędu m.st. Warszawy,
 15. współpraca w kwestiach organizacyjno-biurowych z Zespołem Realizacji Polityki Senioralnej Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st Warszawy.

IV Organizacja pracy Rada

Posiedzenia Rady.

 1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Terminy spotkań ustalane są z wyprzedzeniem paromiesięcznym. Informacja przypominająca o terminie i miejscu posiedzenia, wraz z proponowanym porządkiem obrad, przekazywana jest członkom Rady drogą telefoniczną  lub/i  elektroniczną, co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się niedotrzymanie tego terminu.
 3. Projekty dokumentów, które podlegać będą opiniowaniu na danym posiedzeniu, przekazywane są drogą elektroniczną, na co najmniej 7 dni przed tym posiedzeniem, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się skrócenie tego terminu do 3 dni. Wersja papierowa dokumentów będzie do odebrania w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, w Zespole Realizacji Polityki Senioralnej.                      
 4. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół, który po zatwierdzeniu przez członka Prezydium, zamieszczany jest do publicznej wiadomości na stronie Miasta senioralna.um.warszawa.pl.
 5. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu, członek zawiadamia o tym fakcie Prezydium Rady.
 6. Posiedzenia są otwarte dla osób niebędących członkami Rady, bez prawa zabierania głosu.
 7. Z inicjatywy członków Rady – za zgodą Prezydium – mogą być zapraszane na posiedzenia osoby niebędące członkami Rady, z prawem zabierania głosu.
 8. Członkowie podejmują decyzje w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W sytuacji, gdy głosy dzielą się po równo, decyduje głos osoby przewodniczącej posiedzeniu. Prawomocne podjęcie uchwał, opinii, wniosków i innych ustaleń z posiedzeń Rady wymaga udziału minimum 50% członków Rady, w tym członka Prezydium Rady.

Zespoły robocze, eksperci.

 • Do realizacji zadań powoływane mogą być przez Radę lub Prezydium zespoły robocze oraz zapraszani eksperci.
 • W skład zespołu roboczego wchodzą członkowie Rady oraz osoby niebędące członkami Rady, bez względu na wiek tych osób.
 • Na wniosek Rady Seniorów, z upoważnienia, zespoły robocze i eksperci mogą zwracać się do określonych Biur Urzędu m.st. Warszawy o przedstawienie informacji oraz opracowań dotyczących problematyki starszych mieszkańców Warszawy, a znajdujących się w gestii danego Biura.
 • Wyniki prac zespołów roboczych przedstawiane są na posiedzeniach Rady.
 • Strukturę i organizację pracy zespołów roboczych ustalają ich członkowie.
 • Praca zespołów roboczych i ekspertów wspierana jest organizacyjnie przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

V Współpraca z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych

 1. Obsługę administracyjno-biurową oraz miejsce spotkań Rady zapewnia Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.
 2. Do współpracy z Radą wyznaczony jest Zespół Realizacji Polityki Senioralnej w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, który współpracuje z Prezydium Rady.
 3. Do szczególnych kwestii w ramach współpracy należy:
 • dbałość o zgodność formalno-prawną kadencji i składu członków ze statutem Rady,
 • zapewnienie odpowiednich warunków lokalowo-technicznych dla posiedzeń Rady,
 • terminowe przekazywanie informacji o posiedzeniach do wszystkich członków Rady,
 • przekazywanie projektów dokumentów, które będą podlegały zaopiniowaniu przez Radę,
 • informowanie o wszelkich sprawach związanych z działalnością Rady,
 • przekazywanie korespondencji adresowanej do Rady wpływającej do Urzędu m.st. Warszawy oraz na adres poczty elektronicznej wrs@um.warszawa.pl,
 • umieszczanie informacji o działalności Rady na stronie internetowej senioralna.um.warszawa.pl,
 • gromadzenie dokumentacji związanej z działalnością Rady, w tym protokołów i list obecności z posiedzeń Rady,
 • uczestnictwo w posiedzeniach Rady.

 VI Postanowienia końcowe

Zmiany w regulaminie pracy, w drodze uchwały, podejmują członkowie Rady kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Aktualności Warszawskiej Rady Seniorów