logo Warszawskiej Rady Seniorów

Historia

  • Od 2014 r. w Warszawie działa Warszawska Rada Seniorów. Zobacz dokumenty założycielskie.
  • 4 listopada 2014 r. w stołecznym ratuszu odbyło się pierwsze posiedzenie Warszawskiej Rady Seniorów.
  • 20 października 2014 r. prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podpisała zarządzenie w sprawie powołania członków Warszawskiej Rady Seniorów.
  • 3 lipca 2014 r. Rada m.st. Warszawy podjęła jednomyślnie uchwałę nr LXXXV/2188/2014 w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów.

Uchwałą nr LXXXV/2188/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. utworzona została Warszawska Rada Seniorów. Zgodnie ze statutem, do zadań Rady należy: wspieranie procesów konsultacyjnych wzmacniających zaangażowanie obywatelskie seniorów, inicjowanie działań na rzecz seniorów i dialogu międzypokoleniowego, opiniowanie projektów aktów wydawanych przez organy m.st. Warszawy dotyczących spraw ważnych dla seniorów, opracowywanie we współpracy z Komisjami Dialogu Społecznego kierunków, standardów, rozwiązań i działań na rzecz seniorów, a także współpraca z Urzędem m.st. Warszawy przy monitorowaniu Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013–2020 oraz współpraca z dzielnicowymi radami seniorów w zakresie monitorowania i rozwiązywania problemów seniorów.
Warszawska Rada Seniorów liczy 26 osób, którymi są przedstawiciele Dzielnicowych Rad Seniorów, Komisji Dialogu Społecznego, Rady m.st. Warszawy oraz Prezydenta m.st. Warszawy. Członkowie Warszawskiej Rady Seniorów aktywnie uczestniczą w realizacji działań na rzecz seniorów, a także współpracują z Dzielnicowymi Radami Seniorów oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się problematyką senioralną.
Członkowie Warszawskiej Rady Seniorów zainteresowani są aktywnym działaniem na rzecz warszawskich seniorów, czego wyrazem jest m.in. uczestniczenie w konsultacjach społecznych, udział w pracach Rady Warszawskiego Transportu Publicznego, konsultacjach projektów przygotowywanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy oraz propagowanie wolontariatu wśród seniorów podczas imprez sportowych. Przedstawiciele Warszawskiej Rady Seniorów są zainteresowani także współpracą z innymi jednostkami m.st. Warszawy.
Zachęcam do współpracy z Warszawską Radą Seniorów. Więcej informacji o działaniach Rady uzyskać można na stronie internetowej wrs.waw.pl oraz poprzez kontakt z jej przedstawicielami: rada@wrs.waw.pl.

Najnowsze wpisy