Historia

 • Od 2014 r. w Warszawie działa Warszawska Rada Seniorów. Zobacz dokumenty założycielskie.
 • 4 listopada 2014 r. w stołecznym ratuszu odbyło się pierwsze posiedzenie Warszawskiej Rady Seniorów.
 • 20 października 2014 r. prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podpisała zarządzenie w sprawie powołania członków Warszawskiej Rady Seniorów.
 • 3 lipca 2014 r. Rada m.st. Warszawy podjęła jednomyślnie uchwałę nr LXXXV/2188/2014 w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów.

Uchwałą nr LXXXV/2188/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. utworzona została Warszawska Rada Seniorów. Zgodnie ze statutem, do zadań Rady należy: wspieranie procesów konsultacyjnych wzmacniających zaangażowanie obywatelskie seniorów, inicjowanie działań na rzecz seniorów i dialogu międzypokoleniowego, opiniowanie projektów aktów wydawanych przez organy m.st. Warszawy dotyczących spraw ważnych dla seniorów, opracowywanie we współpracy z Komisjami Dialogu Społecznego kierunków, standardów, rozwiązań i działań na rzecz seniorów, a także współpraca z Urzędem m.st. Warszawy przy monitorowaniu Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013–2020 oraz współpraca z dzielnicowymi radami seniorów w zakresie monitorowania i rozwiązywania problemów seniorów.
Aktualnie Warszawska Rada Seniorów liczy 23 osoby, którymi są przedstawiciele Dzielnicowych Rad Seniorów, Komisji Dialogu Społecznego, Rady m.st. Warszawy oraz Prezydenta m.st. Warszawy. Członkowie Warszawskiej Rady Seniorów aktywnie uczestniczą w realizacji działań na rzecz seniorów, a także współpracują z Dzielnicowymi Radami Seniorów oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się problematyką senioralną.
Członkowie Warszawskiej Rady Seniorów zainteresowani są aktywnym działaniem na rzecz warszawskich seniorów, czego wyrazem jest m.in. uczestniczenie w konsultacjach społecznych, udział w pracach Rady Warszawskiego Transportu Publicznego, konsultacjach projektów przygotowywanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy oraz propagowanie wolontariatu wśród seniorów podczas imprez sportowych. Przedstawiciele Warszawskiej Rady Seniorów są zainteresowani także współpracą z innymi jednostkami m.st. Warszawy.
Zachęcam do współpracy z Warszawską Radą Seniorów. Więcej informacji o działaniach Rady uzyskać można na stronie internetowej wrs.waw.pl oraz poprzez kontakt z jej przedstawicielami: rada@wrs.waw.pl.

I Seminarium

Spotkanie piętnastu  Rad Dzielnicowych Seniorów i Warszawskiej Rady Seniorów m. st. Warszawy  odbyło się w sali ratusza dzielnicy Bielany w dniu 04.11.2016  i prowadzone było przez panią przewodniczącą Annę Nehrebecką – Bychowską. Udział w Seminarium brały władze Warszawy na czele z panią Prezydent Hanną Gronkiewicz – Walc . Z gości zaprosznych przybyli pan Michał  Szczerba – Poseł RP, pan Tomasz Pactwa -Dyrektor BPiPS UM m.st.Warszawy. Inne wiadomości zawarte w materiale do pobrania.

Wnioski zgłoszone przez dyskutujących:

 • Raz w roku podsumowanie aktywności Seniorów m.st. Warszawy w formie seminarium, wraz z wytycznymi na rok kolejny. Przygotowanie II Seminarium w roku 2017 o ustalonym głównym temacie pozwoli sformułować wytyczne i wskazania na następny okres kalendarzowy.
 • Współpraca w roku następnym winna się odbywać w płaszczyźnie międzypokoleniowej,  wytycza wspólne kierunki.
 • Tworzenie narzędzi integrujących środowisko seniorów przez spotkania, prasę, ulotki, dyżury, organizację imprez i dobrą współpracę z Urzędami Dzielnicowymi.
 • Współpraca i współdziałanie zespołowe z Urzędem Dzielnicowym, organizacjami pozarządowymi , Komisją Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów (wymóg statutowy), Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz całym środowiskiem senioralnym pozwoli zintegrować i działać na rzecz osób starszych.
 • Współpraca z Młodzieżowymi Radami Dzielnic powstałych i tworzących się w mieście stołecznym Warszawa.
 • Docieranie do seniorów przebywających w swoich domach – mieszkaniach nie udzielających się  w żaden sposób na zewnątrz. Rozwijając  akcje „Koperta życia” i „Miejsca Przyjazne Seniorom” itp.
 • Praca klubów seniora i innych tego typu placówek włącza seniorów, którzy są przyciągani do małych społeczności. Jest to działanie na rzecz integracji, tworzenia wspólnych pasji i działania na rzecz tych którzy potrzebują także pomocy.
 • Wniosek wielokrotnie akcentowany to organizacja warsztatów szkoleniowych. Podkreślano dużą rolę ich systematyczności, tu szczególnie rozłożenie tematyki na przestrzeni roku .
 • Kilkakrotnie w związku z warsztatami podnoszono sprawę niewłaściwego finansowania i przyznawania (grantów, funduszy na konkursy itp.) funduszy na  przedsięwzięcia. Równocześnie  czas ich użycia dziwnie kumuluje się na koniec roku, co powoduje że duża ilość  zajęć odbywa się w jednym okresie. (Koniec roku to nadmiar tych zajęć). Postulat był aby Warszawska Rada Seniorów m. st. Warszawy była uczestnikiem w pracach przygotowujących ogłaszania konkursów itp. i miała wpływ na przydzielanie tych funduszy, wykonując pracę konsultacyjną i doradczą. Wymaga to zmian prawnych.
 • Wnioskowano o zmiany w zakresie budżetu partycypacyjnego. Zakres zmian dotyczy, uczestnictwa przedstawicieli Rad Seniorów     w poszczególnych Komisjach,  sposobu głosowania przez Seniorów ze wzglądu na ich niesprawności fizyczną , braku swobodnego dostępu do systemu  głosowania. Postanowiono że Warszawska Rada Seniorów m. st. Warszawy winna wystąpić w imieniu seniorów do właściwych organów w tej sprawie.
 • Zgłoszono wniosek o wystąpienie do Sejmu w zakresie regulacji prawnej Rad Seniorów. Podkreślano kwestię obsługi prawnej samych Rad Seniorów, gdzie w przeciwieństwie do Seniora ten problem rozwiązano poprzez „punkty obsługi prawnej” bez wnoszenia opłat za usługę.
 • Senior nie wychodzący z domu to część osób powyżej 60+ , którzy wymagają obsłużenia przez woluntariat. Woluntariat należ zacząć tworzyć poprzez warsztaty szkolące osoby przystępujące do wolontariatu, które zajmą się profesjonalnie opieką osób starszych.
 • Postawiono tezę, że w Warszawie istnieje bardzo dużo organizacji zajmujących się Seniorami, co nikomu nie przeszkadza, a wręcz przyjmowane jest z zadowoleniem. Część tych organizacji nie rozumiejąc idei pomocy seniorom, staje się konkurencją dla innych,      a wiadomo że wszyscy działamy w tej samej sprawie, stąd postulat wszystkich uczestników  Seminarium działania wspólnego i dla dobra osób starszych bez źle pojmowanej konkurencji.
 • Rady Seniorów m.st. Warszawy działają wspólnie i na rzecz dobra ludzi starszych. Zadaniem głównym jest konsultacja, doradztwo  i inicjatywa na rzecz Seniora. 

II Seminarium

materiał w uzupełnieniu

III Seminarium

materiał w uzupełnieniu

IV Seminarium

materiał w uzupełnieniu

Najnowsze wpisy