Seminaria

V Seminarium – 2022

Strona 5 Seminarium – zobacz

III Seminarium 2018

Podczas spotkania seniorzy omówili zasady współpracy dzielnicowych rad seniorów i miasta, przystąpili do opracowywania rekomendacji odnośnie ofert dla starszych osób oraz katalogu dobrych praktyk, które w przyszłości zostaną wdrożone w stolicy.

Bardzo się cieszę, że zdecydowali się Państwo na udział w tak ważnym ze społecznego punktu widzenia przedsięwzięciu, jakim jest praca na rzecz seniorów w Warszawie oraz współpraca z instytucjami miejskimi na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Jesteście aktywną grupą, pragnącą mieć wpływ na działania realizowane przez władze miasta i podejmującą własne inicjatywy na rzecz poprawy sytuacji seniorów w stolicy – powiedział Paweł Rabiej, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy podczas seminarium

W Warszawie mieszka obecnie około pół miliona osób powyżej 60 roku życia. I z każdym rokiem ich przybywa. Dlatego tak istotne jest, by poświęcać im uwagę, aktywizować i poprawiać ich standard życia. Temu celowi służy realizowany przez miasto program na lata 2013-2020 „Warszawa Przyjazna Seniorom”, który pomaga w podejmowaniu działań i kształtuje miejską politykę, skierowaną do najstarszych mieszkańców stolicy.

Naszym wspólnym, głównym, celem jest poprawa jakości życia starszych osób, które są potencjałem naszego miasta. Chcemy, by starsi mieszkańcy mieli w Warszawie swoją przestrzeń oraz współdecydowali o tym, jak ona będzie wyglądała – dodał wiceprezydent.

Ponad cztery lata temu, 3 lipca 2014 r. Rada m.st. Warszawy podjęła jednomyślnie uchwałę w sprawie utworzenia Warszawskiej Rady Seniorów. 20 października 2014 r. zostali powołani pierwsi członkowie Warszawskiej Rady Seniorów, a w listopadzie – odbyło się pierwsze posiedzenie.

Seniorzy w stolicy są aktywni na różnych polach. Chętnie angażują się w działalność sąsiedzką, są wolontariuszami na imprezach masowych i biorą udział w szkoleniach podnoszących możliwości. A podejmowane działania kulturalne, edukacyjne, społeczne, udział w zajęciach oferowanych przez kluby seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku czy organizacje pozarządowe sprawia, że aktywność osób starszych z roku na rok staje się coraz większa. Dzięki temu Warszawa, jest wielopokoleniowym miastem.

(materiał z: https://www.um.warszawa.pl)

II Seminarium 2017

17 listopada odbyło się II Seminarium Rad Seniorów w Warszawie. Podczas konferencji rozmawiano o podejmowanych działaniach, o wypracowanych dobrych praktykach polityki senioralnej oraz o tym, jakie wyzwania czekają nas w najbliższym czasie.

Na konferencji poruszono szereg najistotniejszych dla rad seniorów kwestii, w tym dotyczące komunikacji społecznej między samorządem a naszymi radami. Podkreślano, jak ważnym dla miasta kapitałem społecznym są warszawscy seniorzy i omawiano funkcjonujący w Warszawie system wsparcia usług opiekuńczych. Uczestnicy seminarium wysłuchali wykładów na temat warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej oraz ona temat funkcjonowania Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Podczas paneli dyskusyjnych zastanawiano się m.in. nad najefektywniejszym sposobem wspierania osób starszych w zaspokajaniu ich potrzeb kulturalnych i edukacyjnych. Jednym z poruszanych tematów była też kwestia zdrowia, podtrzymywania samodzielności seniorów oraz opieki nad nimi. Rozmawiano również o tym, jak powinna przebiegać współpraca rad seniorów z innymi podmiotami realizującymi politykę senioralną w Warszawie.

W seminarium uczestniczyli członkowie Warszawskiej Rady Seniorów i Dzielnicowych Rad Seniorów. Gośćmi konferencji byli: Włodzimierz Paszyński – zastępca prezydenta m.st. Warszawy, Michał Szczerba – poseł na Sejm RP, Tomasz Pactwa – dyrektor Biura Projektów i Pomocy Społecznej, Robert Kadej – kierownik Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej BPiPS, Anna Michalak-Pawłowska – pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej, Grzegorz Kubalski – zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich, Krystyna Lewkowicz – przewodnicząca Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów. Spotkanie otworzył Marek Ryszard Bryłowski – przewodniczący Warszawskiej Rady Seniorów.

I Seminarium 2016

Spotkanie piętnastu  Rad Dzielnicowych Seniorów i Warszawskiej Rady Seniorów m. st. Warszawy  odbyło się w sali ratusza dzielnicy Bielany w dniu 04.11.2016  i prowadzone było przez panią przewodniczącą Annę Nehrebecką-Bychowską. Udział w Seminarium brały władze Warszawy na czele z panią Prezydent Hanną Gronkiewicz-Walc. Z gości zaprosznych przybyli pan Michał  Szczerba – Poseł RP, pan Tomasz Pactwa -Dyrektor BPiPS UM m.st.Warszawy. Inne wiadomości zawarte w materiale do pobrania.

Wnioski zgłoszone przez dyskutujących:

 • Raz w roku podsumowanie aktywności Seniorów m.st. Warszawy w formie seminarium, wraz z wytycznymi na rok kolejny. Przygotowanie II Seminarium w roku 2017 o ustalonym głównym temacie pozwoli sformułować wytyczne i wskazania na następny okres kalendarzowy.
 • Współpraca w roku następnym winna się odbywać w płaszczyźnie międzypokoleniowej,  wytycza wspólne kierunki.
 • Tworzenie narzędzi integrujących środowisko seniorów przez spotkania, prasę, ulotki, dyżury, organizację imprez i dobrą współpracę z Urzędami Dzielnicowymi.
 • Współpraca i współdziałanie zespołowe z Urzędem Dzielnicowym, organizacjami pozarządowymi , Komisją Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów (wymóg statutowy), Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz całym środowiskiem senioralnym pozwoli zintegrować i działać na rzecz osób starszych.
 • Współpraca z Młodzieżowymi Radami Dzielnic powstałych i tworzących się w mieście stołecznym Warszawa.
 • Docieranie do seniorów przebywających w swoich domach – mieszkaniach nie udzielających się  w żaden sposób na zewnątrz. Rozwijając  akcje „Koperta życia” i „Miejsca Przyjazne Seniorom” itp.
 • Praca klubów seniora i innych tego typu placówek włącza seniorów, którzy są przyciągani do małych społeczności. Jest to działanie na rzecz integracji, tworzenia wspólnych pasji i działania na rzecz tych którzy potrzebują także pomocy.
 • Wniosek wielokrotnie akcentowany to organizacja warsztatów szkoleniowych. Podkreślano dużą rolę ich systematyczności, tu szczególnie rozłożenie tematyki na przestrzeni roku .
 • Kilkakrotnie w związku z warsztatami podnoszono sprawę niewłaściwego finansowania i przyznawania (grantów, funduszy na konkursy itp.) funduszy na  przedsięwzięcia. Równocześnie  czas ich użycia dziwnie kumuluje się na koniec roku, co powoduje że duża ilość  zajęć odbywa się w jednym okresie. (Koniec roku to nadmiar tych zajęć). Postulat był aby Warszawska Rada Seniorów m. st. Warszawy była uczestnikiem w pracach przygotowujących ogłaszania konkursów itp. i miała wpływ na przydzielanie tych funduszy, wykonując pracę konsultacyjną i doradczą. Wymaga to zmian prawnych.
 • Wnioskowano o zmiany w zakresie budżetu partycypacyjnego. Zakres zmian dotyczy, uczestnictwa przedstawicieli Rad Seniorów     w poszczególnych Komisjach,  sposobu głosowania przez Seniorów ze wzglądu na ich niesprawności fizyczną , braku swobodnego dostępu do systemu  głosowania. Postanowiono że Warszawska Rada Seniorów m. st. Warszawy winna wystąpić w imieniu seniorów do właściwych organów w tej sprawie.
 • Zgłoszono wniosek o wystąpienie do Sejmu w zakresie regulacji prawnej Rad Seniorów. Podkreślano kwestię obsługi prawnej samych Rad Seniorów, gdzie w przeciwieństwie do Seniora ten problem rozwiązano poprzez „punkty obsługi prawnej” bez wnoszenia opłat za usługę.
 • Senior nie wychodzący z domu to część osób powyżej 60+ , którzy wymagają obsłużenia przez woluntariat. Woluntariat należ zacząć tworzyć poprzez warsztaty szkolące osoby przystępujące do wolontariatu, które zajmą się profesjonalnie opieką osób starszych.
 • Postawiono tezę, że w Warszawie istnieje bardzo dużo organizacji zajmujących się Seniorami, co nikomu nie przeszkadza, a wręcz przyjmowane jest z zadowoleniem. Część tych organizacji nie rozumiejąc idei pomocy seniorom, staje się konkurencją dla innych,      a wiadomo że wszyscy działamy w tej samej sprawie, stąd postulat wszystkich uczestników  Seminarium działania wspólnego i dla dobra osób starszych bez źle pojmowanej konkurencji.
 • Rady Seniorów m.st. Warszawy działają wspólnie i na rzecz dobra ludzi starszych. Zadaniem głównym jest konsultacja, doradztwo  i inicjatywa na rzecz Seniora.

Aktualności Warszawskiej Rady Seniorów