logo Warszawskiej Rady Seniorów

Misja

Warszawska Rada Seniorów składa się z 26 osób. Z jej inicjatywy od dwóch lat organizowany jest m.in. konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Zgodnie ze statutem, do zadań Rady należy: wspieranie procesów konsultacyjnych wzmacniających zaangażowanie obywatelskie seniorów, inicjowanie działań na rzecz seniorów i dialogu międzypokoleniowego, opiniowanie projektów aktów wydawanych przez organy m.st. Warszawy dotyczących spraw ważnych dla seniorów, opracowywanie we współpracy z Branżowymi Komisjami Dialogu Społecznego kierunków, standardów, rozwiązań i działań na rzecz seniorów, a także współpraca z Urzędem m.st. Warszawy przy monitorowaniu Programu Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013–2020 oraz współpraca z dzielnicowymi radami seniorów w zakresie monitorowania i rozwiązywania problemów seniorów.

Funkcje i zadania Warszawskiej Rady Seniorów

1. funkcja konsultacyjna

  • rozwijanie postaw obywatelskich seniorów przez włączanie ich do procesów konsultacyjnych,
  • opiniowanie projektów aktów wydawanych przez organy m.st. Warszawy, a dotyczących spraw ważnych dla seniorów;

2. funkcja doradcza

  • opracowywanie we współpracy z Komisją Dialogu Społecznego (KDS) kierunków, standardów, rozwiązań i działań na rzecz seniorów,
  • współpraca z Urzędem m.st. Warszawy przy monitorowaniu Programu Warszawa Przyjazna Seniorom (WPS),
  • współpraca z dzielnicowymi radami seniorów (DRS), instytucjami i innymi podmiotami w zakresie monitorowania i rozwiązywania problemów seniorów;

3. funkcja inicjatywna

  • rozpowszechnianie aktualnych informacji o sprawach ważnych dla seniorów,
  • inicjowanie działań na rzecz seniorów i dialogu międzypokoleniowego,
  • inspirowanie działań na rzecz rozpoznawania i diagnozowania potrzeb seniorów;
  • podejmowanie działań zmierzających do  powoływanie rzeczników mieszkańców domów pomocy społecznej.

Najnowsze wpisy