Sprawozdanie z działalności Wolskiej Rady Seniorów za rok 2017

Na posiedzeniu Wolskiej Rady Seniorów w dniu 27 lutego 2018 roku P.Renata Janicka przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności Wolskiej Rady Seniorów za 2017 rok, które zostało jednogłośnie przyjęte przez zebranych oraz została podjęta stosowna Uchwała.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY SENIORÓW DZIELNICY WOLA M.ST.WARSZAWY ZA 2017 ROK.

Wolska Rada Seniorów powołana przez Zarząd Dzielnicy Wola Uchwałą Nr 1931/2015 z dnia 07 lipca 2015 roku działa na podstawie Statutu nadanego przez  Radę Dzielnicy Wola oraz uchwalonego we własnym zakresie Regulaminu  Pracy  WRS.

Zgodnie z Regulaminem Prezydium Rady Seniorów przy współudziale Zespołów zadaniowych opracowało Plan Pracy na rok 2018, przyjęty jednogłośnie  na XX Plenarnym Posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2017 roku.

1.W 2017 roku odbyło się 7 Posiedzeń Plenarnych Wolskiej Rady Seniorów,  z których część odbyła się na sesjach „wyjazdowych” ,  poświęconych zagadnieniom:

 • 25.01.2017 – podsumowaniu przez Zespoły zadaniowe działalności za 2016 r, zreferowanie planu pracy RS na 2017 r. , przedstawienie Polityki Mieszkaniowej z uwzględnieniem osób starszych przez Naczelnika Zasobów Lokalowych
 • 22.02.2017 – spotkanie w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami przy ul. Bema 70 mające na celu kontynuację Polityki Mieszkaniowej ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, przedstawienie propozycji sprawozdania z działalności Rady za 2016 rok
 • 29.03.2017 – przyjęcie Sprawozdania RS za rok 2016, zapoznanie się z działalnością OSiR w Hali Sportowej „Koło” z uwzględnieniem programów skierowanych  do seniorów
 • 24.05.2017 –   spotkanie w Bibliotece Publicznej – Wypożyczalni Nr 73 przy ul.Żytniej 64 na którym p.Dyrektor przedstawiła działalność Biblioteki ze szczególnym uwzględnieniem propozycji dla seniorów
 • 27.09.2017 –  omówienie prac RS w okresie wakacyjnym, wybór przedstawiciela Wolskiej RS do Warszawskiej RS w zastępstwie za kol. Wyrzykowską, omówienie imprezy „Kercelak”
 • 09.11.2017 – spotkanie z ordynatorem Oddziału Geriatrycznego Szpitala Wolskiego prof. Mariuszem Saganowskim, który przedstawił aktualną sytuację powyższego Oddziału, powołanie Zespołów do weryfikacji wniosków o przyznanie certyfikatu Miejsca Przyjazne Seniorom
 • 14.12.2017  – omówienie Planu Pracy na 2018 rok, przyjęcie i podjecie uchwały.

We wszystkich posiedzeniach brali udział zaproszeni goście – Burmistrz Dz. Wola lub jego zastępca, Przedstawiciel Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Dz. Wola, reprezentantka Warszawskiej Rady Seniorów oraz w zależności od tematyki przedstawiciele innych organizacji.

Oprócz posiedzeń plenarnych w 2017 roku odbyły się 2 okolicznościowe spotkania integracyjne – z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia. Spotkania członków WRS z przedstawicielami Zarządu i Rady Dzielnicy oraz organizacji działających na rzecz seniorów w miłej, rodzinnej atmosferze sprzyjały nawiązaniu owocnej współpracy.

2. W roku sprawozdawczym posiedzenia Prezydium Rady Seniorów odbywały się w miarę potrzeb w celu omówienia bieżących spraw.  Prezydium między innymi zajmowało się:

 • Ustalaniem tematyki i porządku Posiedzeń
 • Podsumowaniem sprawozdań z działalności Zespołów Zadaniowych,
 • Rozdzielaniem zadań wśród członków Prezydium
 • Przygotowaniem projektu sprawozdania z działalności za 2017r 
 • Oceną końcową wniosków złożonych w konkursie „Miejsca Przyjazne Seniorom” na terenie Dzielnicy Wola.
 • Opracowaniem  Planu Pracy Wolskiej Rady Seniorów na 2018 rok

Łącznie odbyło się 15 posiedzeń Prezydium, przy czym w niektórych uczestniczyli Przewodniczący Zespołów Zadaniowych w zależności od poruszanej tematyki i problemów do rozstrzygnięcia.

3. W celu umożliwienia seniorom Dzielnicy kontaktów z Radą Seniorów w 2017 roku były kontynuowane stałe dyżury  w każdy czwartek w godz. 14.00 –  16.00 w siedzibie „Ośrodka Nowolipie” przy ul. Nowolipie 22. W okresie sprawozdawczym odbyło się 35 dyżurów członków Rady Seniorów.

Mieszkańcy mieli również możliwość pozostawienia korespondencji dla Rady Seniorów w skrzynce przy punkcie informacyjnym na terenie Urzędu Dzielnicy lub drogą mailową: wolaseniora15@gmail.com.

Wszystkie bieżące informacje związane z działalnością Wolskiej Rady Seniorów były zamieszczane w gablocie znajdującej się w podcieniach Urzędu Dzielnicy przy ul. Solidarności 90.

4. Członkowie WRS uczestniczyli w tradycyjnych imprezach, jakimi są „WOLSKI  KOROWÓD” w       dniu 11 czerwca 2017 roku oraz „KERCELAK 2017” 16 września. Takie imprezy plenerowe stworzyły możliwość bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami Dzielnicy. Na imprezach rozdawane były, przygotowane na tę okazję ulotki o działalności WRS oraz inne materiały informacyjne dla seniorów.

Uczestniczyli w wydarzeniach okolicznościowych takich jak otwarcie filii WCK „Otwarta Kolonia’” przy ul. Górczewskiej, „CAFEpoWOLI” przy ul. Smoczej, „Dom Sąsiedzki” przy ul. Olbrachta, które stwarzały możliwość nawiązania współpracy z tymi jednostkami oraz spotkania z seniorami.

Reprezentacja WRS wzięła udział w uroczystych obchodach 73 rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego i złożyła wieńce w kilku miejscach upamiętniających poległych na terenie dzielnicy Wola.

 5. Zespól ds. Sportu i Rekreacji sprawował dozór nad programem „Senior Starszy Sprawniejszy” w ramach którego prowadzone są zajęcia na hali sportowej „Reduta” i 3 pływalniach na terenie Woli.

 6. Członkowie WRS propagowali idee budżetu partycypacyjnego wśród seniorów poprzez przekazywanie informacji w Kołach Związku Emerytów i na UTW Woli i Bemowa oraz zachęcaniu seniorów do udziału w spotkaniach konsultacyjnych i w głosowaniu na wybrane projekty.

7. Promowali akcję „Miejsca Przyjazne Seniorom” w dzielnicy Wola oraz brali czynny udział w weryfikowaniu wniosków złożonych o przyznanie certyfikatu. W lutym 2017 r. certyfikat za 2016 rok  otrzymała zgłoszona przez Radę Seniorów „Cafe Żytnia” jako jedyne wyróżnione miejsce na Woli.

8.  Współpracowali z Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Wola w zakresie opracowania zakładki „Wolskiej Rady Seniorów” na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Wola oraz umieszczania tam aktualnych informacji. Przygotowywali materiały, informacje i artykuły o działalności WRS oraz o sprawach istotnych dla seniorów do zamieszczenia w „Kurierze Wolskim”, „Warszawskim Głosie Seniora” , na stronie internetowej a na Facebooku została utworzona strona „Wolska Rada Seniorów”.

9. Najwięcej uwagi WRS poświęciła kontynuacji akcji „Ławeczka”, która jest sztandarowym projektem Rady. Można się już pochwalić ustawieniem 44 ławeczek w różnych miejscach na Woli oraz uzyskaniem przyrzeczenia ze strony ZGN Dzielnicy Wola kontynuowania tej akcji w 2018 roku.  Akcja cieszy się uznaniem i poparciem mieszkańców a zwłaszcza  osób starszych.

10.  WRS monitorowała sytuację Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Wolskim i  swoje zaniepokojenie planowaną likwidacją tego Oddziału wyraziła na łamach „Kuriera Wolskiego”.

11. Przedstawiciele Wolskiej Rady Seniorów brali udział w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach  m. innymi:  

 • W szkoleniu z administracji strony internetowej organizowanym przez  Stowarzyszenie Kreatywni 50+ na zlecenie Warszawskiej Rady Seniorów dla Dzielnicowych Rad Seniorów
 • W seminarium dot. nowych formularzy ofert, nowej procedury konkursowej m.st. Warszawy oraz generatora wniosków realizowanym przez Stowarzyszenie BORIS, w ramach projektu „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”
 • W szkoleniach organizowanych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”  dla wszystkich Dzielnicowych Rad Seniorów
 • W spotkaniach organizowanych przez Fundację mali bracia Ubogich dotyczących problemów osób z chorobą Alzheimera i ich rodzin/opiekunów
 • Z przedstawicielami Fundacji Otwarte Drzwi, którzy przedstawili możliwość pomocy osobom starszym , oferowanej przez członków Fundacji
 • W projekcie Fundacji Na Miejscu w ramach Klubu „Miejsca+” zajmującej się dostosowaniem przestrzeni miejskiej dla potrzeb osób starszych
 • W spotkaniu  II Sejmiku Senioralnego Województwa Mazowieckiego dot. określenia potrzeb osób w wieku 60+ oraz barier finansowych w korzystaniu z proponowanych usług oraz w Sesjach Rady Dzielnicy Wola  i posiedzeniach  Komisji Programowych Rady Dzielnicy

 12.  Członkowie Wolskiej Rady Seniorów aktywnie działają w:

 • Obywatelskim Parlamencie Seniorów
 • Sejmowej Komisji Senioralnej
 • Warszawskiej Radzie Seniorów
 • Zespole ds. Budżetu Partycypacyjnego
 • Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego
 • Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Starszych i Kombatantów
 • Programie „Warszawa Przyjazna Seniorom”

Sprawozdanie z działalności Wolskiej Rady Seniorów za rok 2017 zostało sporządzone przez Prezydium Wolskiej Rady Seniorów na podstawie sprawozdań poszczególnych zespołów zadaniowych.

Przewodniczący

Rady Seniorów Dzielnicy Wola

( – ) Zbigniew Ogonowski

Udostepnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

439 Liczba wyświetleń wpisu