Mazowsze dla Seniorów 2023. Rembertów wśród beneficjentów.

W styczniu br Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie “Regulaminu udzielania, przekazywania i rozliczania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów”. Celem tego Instrumentu jest: aktywizacja osób starszych, zapobieganie ich wykluczeniu i utracie samodzielności oraz polepszenie jakości życia mieszkańców regionu w wieku senioralnym.

Pomocą finansową ze środków budżetu województwa mazowieckiego, w formie dotacji celowej, części kosztów kwalifikowalnych mogły zostać objęte zadania własne gmin, miast na prawach powiatu oraz dzielnic m.st. Warszawy o charakterze bieżącym, będące inicjatywą rady seniorów, niebędące inwestycją. Mając to na wadze Rada Seniorów dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy wystąpiła do zarządu Rembertowa z inicjatywą opracowania projektu zatytułowanego „Urząd przyjazny seniorom”. Inicjatywa Rady Seniorów zyskała uznanie nie tylko władz Rembertowa, ale i osób – przedstawicieli  Urządu Marszałkowskiego dokonujących oceny całego wniosku. Efektem była decyzja władz Mazowsza o przyznaniu dzielnicy Rembertów kwoty 29.997,20 zł. na realizację zadań opisanych w projekcie.

Celem projektu jest usprawnienie komunikacji pomiędzy pracownikami instytucji publicznych działających w dzielnicy (urząd dzielnicy, ośrodek pomocy społecznej, biblioteka, domy kultury), a mieszkańcami powyżej 60 roku życia oraz podniesienie jakości obsługi seniorów. Jego istotnym wymiarem jest przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek oraz zapobieganie wykluczaniu seniorów poprzez zwiększenie dostępności usług publicznych dla osób starszych i powierzenie im roli konsultantów. Zadanie to odpowiada na potrzeby seniorów oraz urzędników, a także na współczesne trendy związane ze starzejącym się społeczeństwem, w którym osoby starsze narażone są na dyskryminację.

Odbiorcami zadania są przede wszystkim seniorzy, którym powierzono w zaproponowanym rozwiązaniu kluczową rolę konsultantów, a także pracownicy instytucji, którzy mają na co dzień kontakt z osobami starszymi. Planowane jest przeszkolenie grupy 15-18 seniorów, zgłaszających gotowość pomocy mniej aktywnym seniorom. Rekrutacja do roli konsultantów przeprowadzona będzie spośród członków Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy oraz słuchaczy z Rembertowskiej Akademii Seniora.

Końcowymi odbiorcami są wszyscy seniorzy- mieszkańcy dzielnicy Rembertów, potrzebujący wsparcia w kontakcie z urzędem i osoby o szczególnych potrzebach. Ponadto skorzystają aktywni seniorzy, którzy mają potencjał i zasoby do pełnienia roli konsultanta i lidera w środowisku lokalnym i gotowość do wspierania swoich rówieśników w kontaktach z urzędem. Poprzez udział w tym projekcie seniorzy będą mogli rozwinąć swój potencjał w zakresie asertywności, komunikacji interpersonalnej, motywacji, przysługujących im praw w kontakcie z urzędem oraz zdobycie umiejętności liderskich.

Odbiorcami zadania są również urzędnicy, którzy będą mogli bardziej wczuć się w sytuację seniorów przychodzących do urzędu i inaczej spojrzeć na osoby starsze, poznać i zrozumieć ich problemy, jak również rozwinąć swoje kompetencje z zakresu obsługi osób starszych oraz zdobyć informacje dotyczące specyfiki pracy z seniorami. Spośród urzędników przeszkolonych zostanie 15-18 osób, które mają bezpośredni kontakt z mieszkańcami, w tym seniorami, tj. pracownicy Urzędu Dzielnicy – na przykład – Wydziału Obsługi Mieszkańców, Wydziału Zasobów Lokalowych, Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia oraz koordynatorzy do spraw dostępności. W ramach partnerstwa w szkoleniu wezmą udział pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, Biblioteki, dwóch Domów Kultury, mający w swojej pracy bezpośredni kontakt z seniorami.

Do osiągnięcia zaplanowanych celów i korzyści społecznych projekt zakłada realizację następujących przedsięwzięć:

  1. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb i problemów, w których udział wezmą przedstawiciele instytucji oraz seniorzy.
  2. Zbudowanie i przeszkolenie zespołu seniorów konsultantów, którzy mieliby wspierać swoich rówieśników w kontakcie z pracownikami instytucji publicznych, jako wolontariusze.
  3. Przeszkolenie pracowników instytucji z zakresu standardów i zasad pracy z osobami starszymi w celu podniesienia poziomu ich wiedzy, kompetencji i umiejętności dot. komunikacji antydyskryminacyjnej oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec seniorów.
  4. Przygotowanie kampanii edukacyjnej poruszającej tematykę przeciwdziałania wykluczaniu osób starszych oraz promującej instytucje przyjazne seniorom.

W celu rozpowszechnienia projektu i rezultatów wprowadzonych innowacji oraz promowania seniorów-konsultantów i instytucji zaangażowanych w projekt, zorganizowane będą dwa spotkania z ambasadorami aktywności senioralnej – np. Teresą Lipowską i/lub Laurą Łącz. Dodatkowo w celu zachowania trwałości projektu zostaną przygotowane dwa podcasty poruszające ww. tematykę. Podcasty zostaną przygotowane we współpracy z Domem Kultury, który jest jednym z partnerów projektu. Dom Kultury zapewni miejsce, materiały i niezbędny sprzęt do przygotowania podcastów.  W kampanii biorą udział seniorzy konsultanci, pracownicy rembertowskich instytucji.

Ukończenie wszystkich wyżej wymienionych działań planowane jest nie później niż do 31 października 2023 r

dr Czesław Ochenduszka

Udostepnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

237 Liczba wyświetleń wpisu