Nabór kandydatów do II kadencji Wolskiej Rady Seniorów

Mamy wielką prośbę by zgłaszający się kandydaci, zwrócili uwagę na kilka rzeczy:

– zgłoszenie powinno zostać dokonane na odpowiednim formularzu – jest on dostępny w załączniku oraz w linku:

http://wola.waw.pl/page/162,aktualnosci.html?id=8502

– popierać kandydata mogą tylko mieszkańcy Woli w wieku ponad 60 lat – dlatego też na liście poparcia należy podać pełen PESEL oraz miejsce zamieszkania,

– popierający kandydaturę powinien na liście zaznaczyć TAK przy zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – dane te są przetwarzane tylko na potrzeby zgłoszeń do rady seniora.

Mamy  wielką prośbę by zgłaszający się kandydaci, zwrócili uwagę na kilka rzeczy:

– zgłoszenie powinno zostać dokonane na odpowiednim formularzu – jest on dostępny w załączniku oraz w linku:

http://wola.waw.pl/page/162,aktualnosci.html?id=8502

– popierać kandydata mogą tylko mieszkańcy Woli w wieku ponad 60 lat – dlatego też na liście poparcia należy podać pełen PESEL oraz miejsce zamieszkania,

– popierający kandydaturę powinien na liście zaznaczyć TAK przy zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – dane te są przetwarzane tylko na potrzeby zgłoszeń do rady seniora.

Ogłoszenie

o naborze kandydatów na członków

Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Zgodnie z postanowieniami Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy nadanego Uchwałą Nr V/25/2015 Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

  1. Przedstawicielem mieszkańców do Rady Seniorów może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, która ukończyła 60 lat, posiadająca obywatelstwo polskie i spełniająca wymogi określone w punkcie 2. Kadencja Rady trwa trzy lata od dnia jej powołania.
  1. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Wola m. st. Warszawy należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, zawierającym:

1)   dane kandydata,

2)   krótką notę biograficzną kandydata,

3)   zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury,

4)   zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych
z kandydowaniem do Rady Seniorów,

5)   listę poparcia co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na terenie Dzielnicy Wola, zawierającą imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborem przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy Wola do Rady Seniorów.

  1. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 29 maja 2018 r. w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek: 800 – 1800, od wtorku do  piątku: 800 – 1600).
  1. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów niż dwunastu, czyli liczby ustalonej  w § 4, ust. 1, pkt. 1 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Burmistrz Dzielnicy, w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru kandydatów, zorganizuje otwarte spotkanie wyborcze, na którym w drodze głosowania selekcyjnego zostanie ustalona ostateczna lista kandydatów obejmująca maksymalnie dwudziestu czterech kandydatów, czyli dwukrotność liczby przedstawicieli mieszkańców wskazanej w § 4, ust. 1, pkt. 1 Statutu Rady Seniorów.
  1. Ostateczna lista kandydatów do Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,  wraz z krótkimi informacjami o nich, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Dzielnicy Wola, tablicach ogłoszeń Urzędu, jednostek Dzielnicy oraz Centrum Aktywności Międzypokoleniowej ”Nowolipie”.
  1. Wybór przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy zostanie przeprowadzony zgodnie   z § 9 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Rady Seniorów Dzielnicy Wola  m.st. Warszawy można pobrać:

  1. Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Wola ul. Żelazna 99
  2. Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wola Al. Solidarności 90
  3. Na stronie internetowej Dzielnicy Wola www.wola.waw.pl w zakładce „Dzielnicowa Rada Seniorów”.

Udostepnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

452 Liczba wyświetleń wpisu