II posiedzenie Rady Seniorów

II posiedzenie Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy odbyło się w Klubie Rembertowskiej Akademii Seniora w budynku Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przy al. Gen. Antoniego Chruściela „Montera” 28. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13.00 II posiedzenie Rady Seniorów Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy otworzył i powitał zebranych Przewodniczący Rady Seniorów Ireneusz Wrześniewski,  
Na wstępie przedstawiciel Zarządu Dzielnicy Rembertów m. st .Warszawy Wice Burmistrz Zbigniew Magnucki wręczył członkom Rady Seniorów poprzedniej kadencji pisemne podziękowania za pracę na rzecz Seniorów w latach 2015 – 2018. 
Stwierdzenie kworum. 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad. Pełny 10 -cio osobowy skład Rady był obecny. Lista obecności stanowi załącznik Nr.1 do protokółu,  
Przyjęcie porządku obrad i protokółu z 1-go Posiedzenia Rady 
Proponowany porządek posiedzenia był następujący: 1. Powitanie zebranych, 2. Stwierdzenie kworum, 3. Przyjęcie porządku obrad, 4. Przyjęcie protokółu z I-go Posiedzenia Rady, 5. Przyjęcie rekomendacji dla “Miejsc Przyjaznych Seniorom” w naszej dzielnicy, 6. Omówienie propozycji działania Rady w najbliższym okresie, 7. Wybranie zespołu do przygotowania planu działania Rady w 2019 roku, 8. Sprawy bieżące i wolne wnioski, 9. Zamknięcie obrad. Ad..1 i 2  wykonano.. Protokół z I Posiedzenia Rady był przesłany drogą elektroniczną do członków Rady.   Przyjęcie punktu 3 i 4 posiedzenia, odbyło się jednogłośnie – bez uwag. 
Ad.5 Przyjęcie rekomendacji dla „ Miejsc Przyjaznych Seniorom” w naszej dzielnicy. 
Pani Teresa Wrześniewska omówiła kandydatów  zgłoszonych do tytułu „ Miejsca przyjazne Seniorom” z naszej Dzielnicy.  Są to; 1. Urząd Dzielnicy Rembertów, 
2. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów, 3. Dom Kultury „Wygoda” Dzielnicy Rembertów, 4. Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów, 5. Sklep Warzywa i Owoce Natalia Michalska ul Paderewskiego 
 
Przewodniczący spotkania po dyskusji zaproponował aby Rada zaakceptowała zgłoszone pięć wniosków do otrzymania tytułu. W tym roku więcej podmiotów ubiega się o ten zaszczytny tytuł niż w poprzednim. Mamy nadzieje, że liczba ta z roku na rok będzie rosła. Wnioski zostały przez Radę przyjęte jednogłośnie i zaakceptowane do przekazania do dalszego postępowania do Warszawskiej Rady Seniorów..  
 
Ad.7 i 8 Wybranie  zespołów do przygotowania planu działania Rady na 2019r.  
Padła propozycja żeby na następnym spotkaniu wybrać trzy zespoły do komisji: Zdrowia, Bezpieczeństwa, Wolontariatu ludzi starszych, oraz przygotowania planu działania Rady w 2019r.  
Ad. 9 Sprawy bieżące i wolne wnioski, oraz zamknięcie obrad. 
Przewodniczący I. Wrześniewski zaproponował aby kolejne spotkanie Rady Seniorów odbyło się z udziałem nowej Pani Burmistrz i Przewodniczącego Rady Dzielnicy, których poprosimy o przedstawienie swoich pomysłów na poprawę życia osób starszych i Seniorów naszej Dzielnicy.  Propozycje zaakceptowano. Przyjęto również aby spotkania Rady Seniorów odbywały się nie rzadziej niż jeden raz w kwartale.  Chociaż z praktyki wynika że, spraw jest więcej i spotkań więcej. 
 
Przewodniczący Rady Seniorów omówił sprawy poruszane na spotkaniu Seniorów w dniu 23 listopada 2019 r. z nowo wybranym Prezydentem m.st. Warszawy Panem Rafałem Trzaskowskim. Sporządzono spis obietnic wyborczych dla poprawy życia osób starszych. Spis ten omówiono. Jest wiele ciekawych inicjatyw, których realizacja pozytywnie wpłynie na życie Seniorów. 
Poinformowano członków Rady o III Seminarium Rad Seniorow, które odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim na które to zaproszeni są wszyscy członkowie Rad Dzielnicowych. 
10 grudnia odbędzie się konferencja Wolontariat jako forma towarzyszenia i wspierania Seniorów. Chętni do udziału mogą się zgłaszać.  
12 grudnia b.r. odbędzie się posiedzenie Warszawskiej Rady Seniorów. W porządku obrad jest przewidziana rezygnacja Przewodniczącego Rady Marka Bryłowskiego ze względu na upływ jego kadencji. Wybór nowego Przewodniczącego na następnym zebraniu. 
30 listopada 2019r. Spotkanie przedstawicieli środowisk działających na rzecz osób starszych organizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Rady Dzielnicowe są zaproszone. Chętni proszeni o zgłoszenie się. 
Kol. C. Ochenduszka proponuje żeby zastanowić się nad tworzeniem wolontariatu wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 
Proponuje również utworzenie zespołu promocji Rady Seniorów poprzez przygotowanie materiałów na stronę internetową i Facebooka. Nasza Strona ma bardzo dużo wejść każdego dnia i dlatego musimy mieć aktualne informacje. 
Pani Paulina Chojecka informowała o powstaniu Centrum Usług Senioralnych, które ujednolica standardy i ceny usług na terenie całej Warszawy. Warszawa zwiększy nakłady na pomoce dla seniorów.  
Dyskutowano o braku w Rembertowie miejsca zwanego Centrum integracji Społecznej. Gdzie ludzie starsi mogli by się spotykać w swobodnej przyjemnej atmosferze , przy taniej szklance kawy czy  herbaty. Powinien być tam dostępny , lekarz lub pielęgniarka. Dzielnicę Rembertów zamieszkuje ponad 6 tys. osób powyżej 60 roku życia. Dyskutowano na ten temat z ustępującym Zarządem Dzielnicy. Były obietnice ale zmiany kadrowe przesuwały sprawę na dalsze terminy. Wiele dzielnic Warszawy ma takie Centra i dobrze by było żeby nasi samorządowcy je odwiedzili i wyrobili sobie zdanie na ten temat myśląc co i jak u nas można zrobić. 
Poruszono sprawę ZOZ- u  w dzielnicy Rembertów.  Braku dojazdu rehabilitanta do leżącego chorego w domu i o braku szybkiej diagnostyki RTG lub USG oraz braku specjalisty geriatry itd. 
Upominano się o podjęcie działań celem znalezienia odpowiedniego miejsca na stacje benzynową, które można by oferować biznesowi.  Oni sami nie będą szukać bo nie jesteśmy zbyt atrakcyjni tak co do ilości mieszkańców jak i potoków ruchu samochodowego. 
Na ty zebranie zakończono.

Udostepnij:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

151 Liczba wyświetleń wpisu