Zadania

Funkcje i zadania Warszawskiej Rady Seniorów


funkcja konsultacyjna

  • rozwijanie postaw obywatelskich seniorów przez włączanie ich do procesów konsultacyjnych,
  • opiniowanie projektów aktów wydawanych przez organy m.st. Warszawy, a dotyczących spraw ważnych dla seniorów;


funkcja doradcza

  • opracowywanie we współpracy z Komisją Dialogu Społecznego (KDS) kierunków, standardów, rozwiązań i działań na rzecz seniorów,
  • współpraca z Urzędem m.st. Warszawy przy monitorowaniu Programu Warszawa Przyjazna Seniorom (WPS),
  • współpraca z dzielnicowymi radami seniorów (DRS), instytucjami i innymi podmiotami w zakresie monitorowania i rozwiązywania problemów seniorów;


funkcja inicjatywna

  • rozpowszechnianie aktualnych informacji o sprawach ważnych dla seniorów,
  • inicjowanie działań na rzecz seniorów i dialogu międzypokoleniowego,
  • inspirowanie działań na rzecz rozpoznawania i diagnozowania potrzeb seniorów;
  • podejmowanie działań zmierzających do  powoływanie rzeczników mieszkańców domów pomocy społecznej.