Protokoły 7/2017

Protokół z posiedzenia Warszawskiej Rady Seniorów m. st. Warszawy w dniu 06. Października  2017 r. o godz. 10.00 w Sali nr 131 przy Placu Bankowym 3/5  (Ratusz).

 

Członkowie WRS obecni wg listy obecności (zał. nr 1 do protokołu).

W posiedzeniu uczestniczyli: Iwona Przybył - pracownik Biura Pomocy i Projektów Społecznych oraz

Wiceprzewodniczący WRS Marek  R. Bryłowski otworzył posiedzenie i przedstawił porządek obrad:

  1. Sprawy organizacyjne
  2. Wolne wnioski
  3. Prezentacja programu szkolenia przez Stowarzyszenie  Kreatywni 50+  dla członków WRS na temat standardów komunikacji wśród Seniorów. Prowadzenie prezentacji -  pan Marcin Zagórowski

Porządek został przyjęty przez aklamację.

Ad. 1

 

Sprawy organizacyjne:

 

1.1.         Wiceprzewodniczący poinformował zebranych, którzy radni WRS kończą swoją kadencję) (w załączeniu), a następnie przedstawił nowych członków WRS, którzy zostali wybrani  w miejsce radnych ustępujących (w załączeniu). Ośmiu radnych WRS zostało wybranych spośród organizacji społecznych UTW (2 osoby), KDS (2 osoby) oraz (3 osoby) zostały wybrane przez Radę Miast St. Warszawy, a (1 osoba) wskazana przez Panią Prezydent M. St. Warszawy.

1.2.         Wiceprzewodniczący WRS poinformował  , że w dniu 18.10.2017 o godzinie 1000 w Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1, piętro XX sala 2023 odbędzie się uroczyste posiedzenie WRS, na którym to posiedzeniu zostaną oficjalnie pożegnani odchodzący radni i przywitani i zaprezentowani nowi członkowie WRS. Posiedzenie odbędzie się  z udziałem osób zaproszonych. Wśród gości zaproszonych będą przedstawiciele Rady M. St. Warszawy, Urzędu M.St. Warszawy oraz posłów na  Sejm RP. Szczegółowy porządek uroczystego posiedzenia WRS w dniu 18.10.2017 r. zostanie rozesłany wszystkim członkom WRS mailem.

1.3.         Wiceprzewodniczący - M. Bryłowski przedstawił założenia II Seminarium „Rady Seniorów jako wsparcie w komunikacji społecznej – zdrowie i edukacja.. Seminarium odbędzie się w dniu 17 .11.2017. od godziny 1000-1400 w Centrum Promocji Kultury ul. Podskarbińska 2 . Przedsięwzięcie organizowane jest przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawa i Warszawską Radę Seniorów . Uczestnikami Seminarium będą członkowie wszystkich Dzielnicowych Rad Seniorów , członkowie Warszawskiej Rady Seniorów oraz osoby zaproszone według listy załączonej. Planuje się, że w Seminarium udział weźmie około 250 osób . Program II Seminarium obejmuje dwie części :  pierwsza to wystąpienia oficjalne (do 20 minut), dwa wykłady wprowadzające do trzech paneli dyskusyjnych stanowiących część drugą . Wszystkie wystąpienia i dyskusja w panelach będą ujęte w formie jednorazowego wydawnictwa dającego możliwość korzystania z wniosków i postanowień II Seminarium w postaci papierowej.

1.4.         Wiceprzewodniczący poinformował, że termin następnego posiedzenia  WRS ( po uroczystym 18.10.2017) zostanie podany po 18 października 2017 r. drogą mailową.

1.5.         Wiceprzewodniczący WRS M. Bryłowski poddał członkom WRS pod zastanowienie na okoliczność uzupełnienia składu Prezydium WRS w związku z kończącą się kadencją ośmiu członków WRS. Trójka osób odchodzących  była w składzie Prezydium i stąd muszą się odbyć wybory uzupełniające zgodnie z decyzją Rady z dnia 6.09.2017 roku „o dokooptowaniu do składu Prezydium WRS”.

Na tym zakończono tą część posiedzenia.

Ad. 2

Nie zgłoszono wolnych wniosków

Ad. 3

Stowarzyszenie  Kreatywni 50+  zaprosili pana  Marcina Zagórowskiego – autora szkolenia - do prezentacji programu szkolenia, którego treścią jest: „Propozycja Strategii komunikacji Rad Seniorów”. Pan Marcin Zagórowski na wstępie zaprezentował harmonogram działań (prezentacja zagadnień), które będą rozłożone w czasie. Podczas prezentacji programu wywiązała się dyskusja co do zasadności poruszania niektórych z zaprezentowanych zagadnień, zwłaszcza dotyczyło to warsztatów mających na celu postawienie diagnozy co szwankuje w komunikacji między Radami Seniorów, a społecznością i co jest tego przyczyną. Większość członków WRS wyraziła swoją opinię, że są świadomi przyczyn takiego stanu rzeczy i nie ma powodu poświęcać temu zagadnieniu więcej czasu. Wyrazili swoje oczekiwanie by jak najszybciej powstała strona internetowa Warszawskiej Rady Seniorów – taka „ z prawdziwego zdarzenia”.

Po dyskusji ustalono, że materiały z prezentacji programu szkolenia zostaną uzupełnione o zgłaszane przez członków WRS uwagi, a następnie przesłane drogą mailową do wszystkich uczestników i będą stanowić załącznik do protokołu. Dalsza część prezentacji będzie przeprowadzona w kolejnym terminie do 12.10.2017 roku.

Na tym prezentację zakończono.

                                                                           Marek R. Bryłowski

                                                                             Wiceprzewodniczący

                                                                              Warszawskiej Rady Seniorów m. st. Warszawy