Protokół 5/2017

Protokół z posiedzenia Warszawskiej Rady Seniorów m. st. Warszawy w dniu 28 czerwca 2017 r. w Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1

Członkowie WRS obecni wg listy obecności (zał. nr 1 do protokołu).

W posiedzeniu uczestniczyli: Robert Kadej, Małgorzata Borys – Dziedzic, Katarzyna Jabłońska, Joanna Tabaka - pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 26.04.2017 r.
  3. Konkurs Miejsce Przyjazne Seniorom – przyjęcie regulaminu i wybór Kapituły.
  4. Działania Zespołu ZDROWIE OPIEKA SAMODZIELNOŚĆ.
  5. Sprawy organizacyjne Warszawskiej Rady Seniorów.
  6. Sprawy wniesione.
  7. Zakończenie obrad.

Posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Anna Nehrebecka – Byczewska.

Ad. 1
Zebrani członkowie WRS przyjęli przez aklamację proponowany porządek obrad.

Ad. 2
Ponieważ kilku członków WRS poinformowało, że nie zapoznało się z projektem protokołu z poprzedniego posiedzenia Marek Bryłowski zaproponował, aby przyjęcie protokołu przenieść na koniec dzisiejszego posiedzenia – na co zebrani wyrazili zgodę.

Ad. 3
Przewodnicząca Anna Nehrebecka – Byczewska poinformowała, że regulamin
Konkursu MIEJSCE PRZYJAZNE SENIOROM był omawiany przez członków Kapituły, przedstawicieli Prezydium i pracowników Zespołu Realizacji Polityki Senioralnej W przedstawionym obecnie projekcie uwzględnione zostały uwagi oraz dodatkowe propozycje Biura (zał. nr 2 do protokołu). Zaproponowała aby czytać projekt regulaminu punkt po punkcie, dyskutować zapisy, ustalić ostateczną ich wersję i przyjąć dziś Regulamin Konkursu - zebrani wyrazili zgodę na przedstawioną propozycję.

I. Organizatorzy
1. Organizatorem Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom” jest
Warszawska Rada Seniorów, Rady Seniorów Dzielnic m. st. Warszawy oraz Miasto Stołeczne Warszawa. Ze strony Miasta konkurs realizuje Biuro Pomocy i Projektów Społecznych – Zespół Realizacji Polityki Senioralnej – punkt zaakceptowany.
2. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych odpowiada za konkurs w zakresie finansowania, oceny formalnej, wsparcia administracyjnego, promocji oraz organizacji Gali wręczenia certyfikatów. Rady Seniorów dzielnic m. st. Warszawy odpowiadają za zachęcanie podmiotów do przystąpienia do konkursu, promowanie konkursu, ocenę merytoryczną złożonych wniosków. Warszawska Rada Seniorów odpowiada za powołanie i organizację pracy Kapituły konkursowej.
Zdaniem Marka Bryłowskiego zadania nałożone na WRS nie są równoważne z zadaniami Biura, uważa, że działania WRS powinny być zapisane tak jak zadania Biura.
Ewa Kozdroń uznała, że WRS zostaje włączona w działania organizacyjne poprzez zadania nałożone na Kapitułę.
Robert Kadej stwierdził, że z późniejszych procedur wynika szczegółowy podział zadań.
Michał Szymborski poparł stanowisko R. Kadeja, uważa także, że zapis jest prawidłowy bo dalsze punkty regulaminu określają podział zadań.
Anna Nehrebecka – Byczewska uznała, że obiekcje M. Bryłowskiego dotyczą ograniczonego wpływu WRS na cały konkurs.
Zdzisław Czerwiński zapytał w jaki sposób Rady Dzielnicowe mają prowadzić promocję skoro nie mają na to środków własnych.
Joanna Tabaka stwierdziła, że Rady Dzielnicowe mają najlepsze rozeznanie co się dzieje w dzielnicach, jakie są na ich terenie instytucje, podmioty kulturalne, najskuteczniejsza jest promocja poprzez bezpośrednią komunikację.
R. Kadej poinformował, że wsparcie administracyjne Biura może być realizowane poprzez np. przygotowanie papierowych materiałów reklamowych, Urząd bierze na siebie pokrycie kosztów ich wyprodukowania.
Stanisław Walenta zaproponował wykreślenie wyrazu „odpowiadają” i wpisanie „zachęcają” oraz „promują konkurs”. Punkt został przyjęty ze zgłoszonymi poprawkami.

II. Idea Konkursu i przebieg akcji.
1. Zaproponowano wykreślenie słów „swojej architektury” i wpisanie „infrastruktury” – punkt zaakceptowany ze zmianą.
2. Elżbieta Wiśniewska uznała z zbędne dodanie kategorii „wydarzenia cykliczne”, uważa, że stanowisko WRS w sprawie przyznania w ubiegłym roku certyfikatu Festiwalowi Ogrody Muzyczne było właściwe i zgodne z regulaminem, Jolanta Kroner poparła stanowisko E. Wiśniewskiej. Ewa Kozdroń stwierdziła, że należy zdecydować o umieszczeniu tej kategorii w konkursie dodała, że wydarzenia cykliczne należy oceniać w aspekcie ich historii, nie powinno się brać pod uwagę ich pierwszej edycji.
Robert Kadej zaproponował wykreślenie słów „ma na celu promowanie instytucji i cyklicznych wydarzeń otwartych na potrzeby osób starszych” ponieważ jest to zapisane szerzej w kolejnych punktach – zebrani zgodzili się z propozycją, punkt został zaakceptowany.
3.Punkt zaakceptowany.
4. Zebrani przyjęli propozycję wykreślenia wyrazu „miejsce”.
A. Nehrebecka – Byczewska poddała pod głosowanie ppt. „f wydarzenia cykliczne”, za jego pozostawieniem oddano 12 głosów, przeciw 1, 2 osoby wstrzymały się. Punkt zaakceptowany.
5.Punkt zaakceptowany. W tym miejscu podniesiona została sprawa eksponowania certyfikatów i naklejek przez uhonorowane podmioty. Nie wszędzie znajdują się one w widocznym, eksponowanym miejscu. Stwierdzono, że może należałoby brać ten fakt pod uwagę przy ewentualnych wystąpieniach o ponowne przyznanie certyfikatu.
6.Punkt zaakceptowany
7.Punkt zaakceptowany.
8. Elżbieta Wiśniewska uznała, że należy wykreślić „wybrane sylwetki kandydatów” a wpisać „nagrodzone miejsca”, M. Bryłowski za właściwe uznał określenie „w serwisie informacyjnym”, M. Szymborski zaproponował wykreślenie ostatniego zdania, uznano, że należy przeformułować zapisy tego punktu.
Przewodnicząca A. Nehrebecka – Byczewska poddała pod głosowanie:
- wykreślenie zapisu „wybrane sylwetki kandydatów” – 6 głosów za,
- wprowadzenie zapisu „ Informacja o przyznaniu certyfikatów będzie przekazana mediom, w tym również na łamach dwumiesięcznika Warszawski Głos Seniora” – 10 głosów za. Odsłuchać ponownie !!!
9. Punkt zaakceptowany.

III. Warunki uczestnictwa
1.Punkt zaakceptowany.
2.Punkt zaakceptowany.
3. Zebrani dyskutowali zapis w nawiasie „z wyłączeniem członków Rad Seniorów Dzielnic m. st. Warszawy i członków Warszawskiej Rady Seniorów”.
Robert Kadej nadmienił, że zapis o wyłączeniu członków Rad Dzielnicowych i WRS nawiązuje do późniejszej procedury kiedy członkowie oceniają złożone wnioski.
J. Kroner i E. Wiśniewska uznały, że zapis w nawiasie wykreślić, A. Nehrebecka – Byczewska stwierdziła, że po wykreśleniu tego zapisu należałoby ustalić, iż członek Rady zgłaszający wniosek nie powinien brać udziału w głosowaniu.
W wyniku głosowania, 17 głosami za, zebrani zdecydowali o wykreśleniu zapisu umieszczonego w nawiasie.
R. Kadej zaproponował zapis „Członkowie Rad Seniorów Dzielnic m. st. Warszawy i członkowie WRS zgłaszający wniosek nie mogą brać udziału na wszystkich etapach oceny merytorycznej wniosku. W wyniku głosowania, 15 głosami za, zebrani przyjęli w/w zapis, został on oznaczony jako pkt 4. Kolejno zapis o wymogu złożenia pisemnej zgody został oznaczony jako pkt 5 – punkt zaakceptowany.
W czasie dyskusji zaproponowano aby wszędzie wyraz „zgłoszenie” zastąpić wyrazem „wniosek” i w ppkcie c) po słowie „organizacje” dopisać „społeczne”.
6. a) zebrani uznali, że zapis należy przeformułować tak aby był bardziej przejrzysty. R. Kadej zaproponował podzielenie zapisu w następujący sposób:
a) posiadać ofertę specjalną skierowaną do osób starszych, realizowaną poprzez:
- wstęp bezpłatny lub,
- atrakcyjne zniżki i rabaty lub,
- wydarzenia dedykowane osobom starszym lub o charakterze międzypokoleniowym – punkt zaakceptowany;
b) zamiast „architekturę„ wpisać „infrastrukturę” – punkt zaakceptowany;
c)punkt zaakceptowany;
d) punkt zaakceptowany.
Procedura przyznania certyfikatu
1. Elżbieta Wiśniewska uważa, że obecnie Dzielnicowe Rady Seniorów zostały wyłączone z procesu decyzyjnego, przyznana jest im rola dotycząca oceny, brakuje najważniejszego załącznika, w którym powinna być wyartykułowana ocena wniosku zakończona decyzją o dalszym jego przekazaniu.
2. R. Kadej zauważył, że w punkcie 4 jest zapis, iż Rada Seniorów Dzielnicy przekazuje do Kapituły konkursowej opinię, można tu wpisać określenie „ocenę”, zgodnie z załącznikiem. Zaznaczyła, że zgłosiła wcześniej swoje uwagi, uznała, że należy powrócić do procedury z ubiegłego roku.M. Bryłowski uznał, że E. Wiśniewska dąży słuszne do dwuetapowości w postaci decyzji Dzielnicowej Rady jako wniosku do Kapituły.M. Szymborski zaproponował, aby zamiast „opinia” wpisać „stanowisko” lub „decyzja”.
3. R. Kadej wyjaśnił, że załącznik nie jest jeszcze gotowy, jego konstrukcja nie będzie odbiegała od tego co funkcjonowało do tej pory jednak weryfikacja karty oceny wymaga zmian opisu poszczególnych kategorii, uzgodniono, że nie będzie oddzielnych załączników do poszczególnych kategorii i ujednolicenie karty wymaga jeszcze dużo pracy. Joanna Tabaka przyznała, że zapisy nie są dobrze sformułowane bo nie jest rozróżniony Zespół Wizytujący od podejmowania decyzji prez Radę.
Edward Stegianka zauważył, że Dzielnicowa Rada Seniorów, oceniając wnioski, nie musi przekazywać wniosków zweryfikowanych negatywnie.
4. Stanisław Walenta stwierdził, że w zapisach musi być jasno określony pierwszy próg decyzyjny, musi być wyraźnie sformułowany zapis o trybie decyzji na poziomie dzielnicy.
5. M. Szymborski zaproponował zapis, że Dzielnicowa Rada Seniorów przekazuje do Kapituły Konkursu wnioski, co do których podjęła pozytywną decyzję.
6. Robert Kadej poinformował, że uzgodnił z Elżbietą Wiśniewską sporny zapis i proponują aby w Rozdziale IV po punkcie 1 dodać punkt 2, który wzmocni rolę decyzyjną Dzielnicowych Rad Seniorów, o treści:
„2. W ramach oceny merytorycznej Rada Seniorów przeprowadza wizytacją i przekazuje swoje stanowisko do dalszej oceny Kapituły.” Dodał, że kolejne punkty opisują sposób przeprowadzenia wizytacji i przekazania oceny ze stanowiskiem o rekomendowaniu lub odrzuceniu wniosku – punkt zaakceptowany. Rada Seniorów przeprowadza wizytację rekomendowanych miejsc, z zastrzeżeniem, że w wizytacji wezmą udział min. 2 osoby – punkt zaakceptowany.
4. Wizytacja polegać będzie na weryfikacji informacji zawartych we wniosku i wypełnieniu kartu oceny stanowiącej zał. nr 3 do Regulaminu.
5. Rada Seniorów Dzielnicy m. st. Warszawy przekazuje do Kapituły ocenę wniosków.
6.Punkt zaakceptowany zgodnie z projektem
7.Nie przewiduje się trybu odwoławczego.
W wyniku głosowania, 15 głosami za, przy 1 przeciwnym członkowie WRS zaakceptowali uzgodnione zapisy Rozdziału IV.
IV. Ważne terminy konkursu
1. Punkt zaakceptowany.
2. Punkt zaakceptowany.
3. Na wniosek E. Wiśniewskiej zaakceptowany został zapis, że rozpatrzenie wniosków przez Rady Seniorów zostanie dokonane do 30 listopada.
4. Punkt zaakceptowany.
5. Punkt zaakceptowany.
V. Postanowienia końcowe.
1. Punkt zaakceptowany.
2.Punkt zaakceptowany.
3. Punkt zaakceptowany.
W wyniku głosowania, 15 głosami za, 0 przeciwnych i 2 wstrzymujących się Warszawska Rada Seniorów uchwaliła Regulamin Konkursu Miejsce Przyjazne Seniorom. (Załącznik 3 Tekst uzgodniony i akceptowany)
Uzgodniono, że do 7 lipca regulamin otrzymają członkowie WRS, do 15 lipca można będzie zgłosić ewentualne uwagi do załączników i w tym dniu regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej i ruszy wówczas promocja konkursu.

Ad. 4
Ewa Kozdroń przekazała Przewodniczącej sprawozdanie z działalności Zespołu Zdrowie Opieka Samodzielność i kolejno, wraz z Marią Lehman przedstawiła informację:
- w ciągu półrocza do Zespołu dokooptowane zostały dwie ekspertki tj. p. Ewa Drop i p. Hanna Nowakowska, odbyło się 5 posiedzeń, na których Zespół poruszał się w obszarze 5 tematów;( Załącznik nr 4)
- M. Lehman omówiła działania dotyczące Domów Opieki Społecznej; Zespół zapoznał się z raportem, o który WRS występowała do Biura Pomocy i Polityki Społecznej oraz z raportem AIG; najważniejszym problemem, który z nich wynikał jest sprawa alkoholu i ilości osób, będących alkoholikami, kierowanych do DPS-ów; Zespół wystąpił z propozycją aby Domach Pomocy Społecznej stworzyć specjalne oddziały dla mieszkańców uzależnionych od alkoholu, co jest zgodne z modyfikacją Ustawy o pomocy społecznej, która przewiduje tworzenie specjalnych domów; ponadto istotną sprawą jest szkolenie pracowników DPS częściej niż przewiduje rozporządzenie (raz na 2 lata), niezbędne jest prowadzenie szkoleń w sposób ciągły; z raportów wynika także sprawa małego kontaktu DPS-ów ze środowiskiem lokalnym i działań na rzecz tego środowiska; Zespół proponuje wystąpienie do Dzielnicowych Rad Seniorów o wzmożenie kontaktów z DPS oraz wspieranie tych Domów przez Uniwersytety Trzeciego Wieku, które otrzymując dotacje z funduszy społecznych mają taki moralny obowiązek;
Kolejno Ewa Kozdroń poinformowała, że:
- Zespół zapoznał się z analizą sondażową potrzeb kombatantów sporządzoną przez p. Hannę Nowakowską; w jednym ze spotkań uczestniczył p. Ryszard Pająk Prezes Światowego Związku
Żołnierzy AK oraz p. Marek Cytalski Główny Specjalista w Dziale Interwencji Poradniczych Biura Rzecznika Praw Pacjenta, konsekwencją dyskusji na temat dostępu kombatantów do świadczeń służby zdrowia było sformułowanie
prośby do p. Ewy Malinowskiej – Grupińskiej Przewodniczącej Rady Miasta Stołecznego Warszawy

o podjęcie działań, które w sposób realny zapewnią osobom uprawnionym ułatwiony dostęp do lekarzy wszystkich specjalności; P. Hanna Nowakowska miała na dzisiejszym posiedzeniu przedstawić analizę sondażową, z powodu innych zobowiązań nie mogła przybyć, Zespół prosi o umożliwienie jej uczestniczenia w kolejnym posiedzeniu.
- Program Senior Starszy Sprawniejszy – dokonana analiza wykazała duże zróżnicowanie jego realizacji w poszczególnych dzielnicach Warszawy; członkowie Zespołu uznali, że najwłaściwszą formułą realizacji byłoby skierowanie seniorom pomocy w utrzymaniu sprawności funkcjonalnej, ofertę należałoby skierować do grup specjalistycznych czyli osób po 60 roku życia z problemami zdrowotnymi; przedstawiona propozycja została przedyskutowana na posiedzeniu, w którym uczestniczyli Biur Urzędu Miasta, Biura Polityki Zdrowotnej, Sportu i Rekreacji oraz Pomocy i Projektów Społecznych; na zaproszenie nie odpowiedziało Biuro Edukacji; w dyskusji wypłynęła sugestia nawiązania kontaktu z Biurem Promocji i Propagandy; wszyscy przedstawiciele wyrazili chęć współpracy przy przy zmienionej formule projektu pod nazwą Systematyczna Odbudowa Sprawności Seniora; monitorowany program sprawdzić !!! oraz propozycje zmian zostały złożone do Prezydium;
- ocena satysfakcji pacjentów z działań służby zdrowia została podzielona na 2 etapy tj. dotarcie do ankiet w przychodniach oraz ich analiza jest prośba o wyznaczenie w Radach Dzielnicowych osób, które by pomogły w dotarciu do ankiet w przychodniach.
Przewodnicząca Anna Nehrebecka – Byczewska poprosiła o sformułowanie konkretnego wniosku w sprawie Domów Pomocy Społecznej i złożenie go do Komisji Polityki Społecznej w Radzie Warszawy.
Marek Bryłowski stwierdził, że w informacji przedstawionej przez M. Lehman i E. Kozdroń jest szereg spraw pokrywających się z dzielnicami, na Mokotowie prowadzone są działania idące w kierunku podnoszenia sprawności i rehabilitację poprzez sport, proponuje aby przedstawiony materiał (w całości lub w części) został przesłany do Przewodniczących Rad Dzielnicowych, z prośbą o zapoznanie się z działaniami Zespołu Zdrowie Opieka Samodzielność.
E. Wiśniewska stwierdziła, że jako przewodnicząca Rady nie widzi możliwości włączenia się w ocenę ankiet Satysfakcji Pacjenta, ponieważ są one przekazywane do jednostki nadrzędnej. Dyrektorzy ZOZ muszą analizę ankiet przedstawić w analizach rocznych, w ubiegłym roku E. Wiśniewska uczestniczyła w posiedzeniu Komisji i zgłosiła swoje wnioski, ponadto poinformowała, że pytania w ankiecie są banalne i nic konkretnego z nich nie wynika.
E. Kozdroń wyjaśniła, że chodzi o to aby zorientować się jak to funkcjonuje i to z nich korzysta.
Marek Bryłowski poinformował, że rozmawiając w dniu wczorajszym z Dyrektorem Tomaszem Pactwą zapytał jakie narzędzia można stworzyć aby efektywnie monitorować Program Warszawa Przyjazna Seniorom, w tym część dotyczącą zdrowia. Dyr. T. Pactwa powiedział, że możemy prowadzić działania poprzez metody badawcze, informacyjne, koordynacyjne. M. Bryłowski uznał, że WRS z nich do tej pory nie korzystało ponieważ nie ma w tym żadnego doświadczenia. Postawił wniosek aby we wrześniu zastanowić się jakimi narzędziami będziemy mogli wspomóc naszą współpracę z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych.
R. Kadej wyjaśnił, że w tych sprawach należy współdziałać z Biurem Polityki Zdrowotnej, proponuje dotarcie do informacji kto koordynuje i realizuje Program w Warszawie, zaprosić te osoby na posiedzenie WRS i zadać im pytania dotyczące realizacji interesujących nas zagadnień.
E. Wiśniewska postawiła wniosek aby do Przewodniczących Rad Dzielnicowych wystosować konkretne zapytanie o ankiety satysfakcji pacjentów, czy są w przychodnia i czy są ogólnodostępne.
Z. Czerwiński poinformował, że Renata Banasiak ma przysłać sformułowane już pismo w tej sprawie.
Joanna Celińska, nawiązując do informacji M. Lehman i E. Kozdroń, przypomniała, że na poprzednim posiedzeniu prezentowana była sprawa dotycząca kombatantów, członkowie WRS zdecydowali, że w tej sprawie silniejszym argumentem niż pismo będzie uchwała. Anna Polarczyk przygotowała projekt uchwały, która systematyzuje wszystkie poruszane w tej sprawie problemy. Przewodnicząca odczytała treść uchwały, proponuje skierowanie jej do Komisji Polityki Społecznej sprawdzić Rady Warszawy. Proponuje także podjęcie uchwały w sprawie Programu SOS i skierowanie jej do Komisji Sportu i Rekreacji. ( Załącznik nr.5)
Marek Bryłowski ponownie nawiązał do Programu Warszawa Przyjazna Seniorom i stwierdził, że Warszawska Rada Seniorów powinna być w Radzie Programowej, poinformował, że Dyrektor T. Pactwa powiedział, że jeżeli WRS zgłosi do niego konkretną osobę to zostanie ona przyjęta. Rada Programowa Zbiera się co 6 miesięcy i wskazane by było aby ktoś, oprócz Marii Lehman, nas w niej reprezentował. E. Kozdroń zaproponowała aby tą osobą była Anna Polarczyk, o ile wyrazi zgodę.
M. Bryłowski powracając do Konkursu Miejsce Przyjazne Seniorom zapytał o sprawę powołania Kapituły, która w tym oku będzie liczyła o 2 osoby więcej. R. Kadej wyjaśnił, że trzeba powołać nową Kapitułę, ale powołanie może nastąpić we wrześniu.
Ad. 5
M. Bryłowski poinformował, że zachodzi konieczność odwołania Uchwały nr 8 z dnia 23.06.2016 w tym uchylonego poprzedniego Regulaminu Miejsc Przyjaznych Seniorom, ponieważ stanowił on załącznik do niniejszej uchwały WRS – wniosek w wyniku głosowania, został zaakceptowany w postaci Uchwały nr 9 z dnia 28 czerwca 2017 : 16 głosami za.
Równocześnie została podjęta Uchwała nr .10 z dnia 28 czerwca 2017 wraz z załącznikiem nr.1 Regulamin Miejsc Przyjaznych Seniorom. 16 głosami za. (komplet uchwał i załączników do tych Uchwał)
Ad. 6
1. Katarzyna Jabłońska poinformowała, że powstaje nowy lokal w Śródmieściu, którego działalność będzie związana m.in., z edukacją cyfrową seniorów, ale nie tylko, zaczynają się konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania tego lokalu, które prowadzi Centrum Komunikacji Społecznej, zachęca wszystkich do uczestniczenia w konsultacjach, które mają służyć zebraniu potrzeb mieszkańców, uważa, że głos seniorski powinien być tam słyszany. Z. Czerwiński stwierdził, że inicjatywa jest bardzo cenna ale należy się też zastanowić jak ten lokal będzie wykorzystany, powinien być wielofunkcyjny i funkcjonalny, każdy powinien w nim odnaleźć swoje miejsce.
2. Katarzyna Jabłońska przedstawiła informację o przebiegu przygotowań do Warszawskich Dni Seniora, odbyło się pierwsze spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Urzędów Dzielnic i Rad Seniorów, rozpoczną się 22 września i będą trwały do 1 października, impreza otwierająca odbędzie się na 23 września na Pradze Północ, zakończą imprezą w Ogrodzie Saskim. Celem Warszawskich Dni Seniora jest m.in. rozpropagowanie miejsc, które mają specjalną ofertę dla seniorów a także zachęcenie innych miejsc do stworzenia takich ofert.
3. Ustalono termin kolejnego posiedzenia Warszawskiej Rady Seniorów na 6 września b.r. o godz. 10.
Zebrani powrócili do protokołu nr 4 z posiedzenia w dniu 26.04.2017 r. Marek Bryłowski stwierdził, że nie wszyscy członkowie Rady zapoznali się z projektem protokołu i nie mogli zgłosić swoich uwag, ponadto uważa, że nie wszystkie ważne wypowiedzi zostały w nim zamieszczone. Dodał, że prowadził posiedzenie do 5 punku porządku obrad i nie może podpisać protokołu jako całości, proponuje odłożenie jego przyjęcia. Longin Kawka zaproponował aby w ciągu najbliższych trzech dni wszyscy zapoznali się z protokołem i żeby został podpisany.( Załącznik nr.6)

Ad. 7
W związku z wyczerpaniem porządki obrad Przewodnicząca Anna Nehrebecka – Byczewska zamknęła posiedzenie.

Protokołowała Przewodnicząca WRS
Joanna Celińska Anna Nehrebecka - Byczewska